L’objectiu de la present Política de Privacitat és informar a l’usuari i al client, com a interessats del tractament, sobre quines dades recollim, per què les recollim i com es poden actualitzar, gestionar i eliminar.

Qui som?

La pàgina web www.totsegur.ad, així com la marca comercial Totsegur, pertanyen a Econòmic & Jurídic Consulting JPB, S.L., societat andorrana, amb domicili comercial a INGENI, Passatge d’Europa número 1, 4ª planta, edifici el Bolet, AD500 – Andorra la Vella, Principat d’Andorra, amb número de registre tributari (NRT) L-712876-M.

Totsegur és un mediador d’assegurances, per la qual cosa la seva activitat consisteix en la promoció i preparació de contractes d’assegurança, i en l’assessorament dels clients, intervenint entre l’entitat asseguradora i el futur assegurat, conforme a la disposició addicional tercera de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra i la disposició addicional tercera del Reglament, del 20 de desembre de 2017, d’aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.

Concretament, Totsegur és un corredor d’assegurances, en la mesura en què exerceix l’activitat de distribució d’assegurances, i ofereix assessorament a aquelles persones físiques o jurídiques que sol·licitin la cobertura de riscos, exercint aquesta activitat per compte propi i sense estar vinculat a cap entitat asseguradora.

D’aquesta manera, Totsegur es troba registrada i supervisada per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), en la seva qualitat d’Autoritat Supervisora d’Assegurances i Reassegurances, amb número de registre MC060/18. Les dades d’autorització i registre consten en el Registre de Mediadors d’Assegurances de la AFA, al qual es pot accedir a través del següent enllaç:

https://www.afa.ad/es/entitats-supervisades/assegurances/mediacio/registro-de-mediadores-de-seguros

Totsegur és responsable del tractament de dades personals domiciliat al Principat d’Andorra, i en compliment de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, ha inscrit el fitxer “Clients” al registre de fitxers de titularitat privada de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (“APDA”), al qual es pot accedir a través del següent enllaç:

https://consulta.apda.ad/

Totsegur realitza el tractament de dades personals dels seus clients i usuaris amb les mesures tècniques i organitzatives suficients per a garantir el secret, la confidencialitat i la seguretat de les dades personals que són objecte del servei.

Per a què recollim les dades?

Totsegur és responsable del tractament de les dades personals que els clients i usuaris ens facilitin, bé a través de la pàgina web, per correu electrònic, telèfon, etc. que es recullen amb la finalitat d’oferir assessorament en matèria de comparació de pòlisses d’assegurança, així com per a assistir als clients i usuaris en la contractació amb l’entitat asseguradora i gestió de la pòlissa una vegada contractada.

Quina és la base legal per al tractament de dades personals?

La legitimació per al tractament de dades personals serà el consentiment inequívoc que atorguen els clients i usuaris mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat. Alternativament, Totsegur podrà tractar dades personals en compliment de la normativa vigent (per exemple, en compliment de les obligacions derivades de la normativa de prevenció de blanqueig de capitals) o quan sigui necessari per al compliment d’obligacions contractuals (com oferir una adequada atenció al client, assessorament o informació sobre el servei contractat).

Durant quant temps conservarem les dades?

Les dades de caràcter personal que recaptem es mantindran durant el temps que duri la relació contractual amb el client o usuari, sense perjudici de les obligacions de custòdia o arxiu que ens imposi la legislació vigent.

En concret, Totsegur es reserva el dret a destruir arxius i documents relatius a la relació comercial una vegada hagi transcorregut el període de deu (10) anys fixat per la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Amb qui compartim les dades?

Totsegur compartirà les dades personals dels clients i usuaris amb les entitats asseguradores i altres agents amb els que sigui necessari per a prestar correctament el servei de corredoria d’assegurances, així com amb qualsevol altra persona que sigui necessària per a la correcta gestió i execució de les pòlisses que aquests haguessin subscrit a través de Totsegur.

En qualsevol cas, Totsegur garanteix que els tercers que tractin les dades personals dels seus clients i usuaris compliran amb un nivell de confidencialitat i de seguretat adequat i conforme amb la normativa vigent.

Quins drets reconeix la llei als clients i usuaris?

La normativa en matèria de protecció de dades reconeix als clients i usuaris, com a interessats del tractament, els drets d’Accés, Rectificació, Supressió i Oposició, en els termes següents:

Dret d’accés: Consisteix en el dret a dirigir-se a Totsegur per a conèixer si està tractant o no dades de caràcter personal i, en el cas que s’estigui realitzant aquest tractament, obtenir la següent informació: còpia de dades personals que són objecte del tractament; finalitats del tractament; categories de dades personals que es tractin; destinataris o a qui es comuniquen les dades personals i, en particular, destinataris en països tercers; termini previst de conservació de dades personals; possibilitat de rectificació, supressió o oposició a aquest tractament de dades personals; dret de presentar una reclamació davant de l’APDA; així com l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Dret de rectificació: Implica la possibilitat d’obtenir la rectificació de dades personals que siguin inexactes sense dilació indeguda per part de Totsegur. Tenint en compte les finalitats del tractament, el client o usuari té dret a que es completin les dades personals que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional. En la sol·licitud serà necessari indicar a quines dades es fa referència i la correcció que cal realitzar. A més, quan sigui necessari, haurà d’acompanyar la seva sol·licitud de la documentació que justifiqui la inexactitud o el caràcter incomplet de les dades.

Dret de supressió: El client o usuari podrà sol·licitar la supressió per part de Totsegur de les dades de caràcter personal quan: les dades no siguin necessàries d’acord amb les finalitats per a les quals van ser recollides, el tractament es trobi basat en el consentiment que va ser prestat i el mateix va ser retirat, sempre que no existís una altra base legal que el legitimi; o si les dades personals han estat tractades il·lícitament.

Dret d’oposició: Implica el dret a oposar-se al tractament de dades per part de Totsegur en cas de no rebre les dades directament del client o usuari, entre el que s’inclou l’elaboració de perfils.

I com es poden exercir tals drets?

Per a l’exercici d’aquests drets, el client o usuari pot posar-se en contacte amb Totsegur via correu electrònic a info@totsegur.ad, per telèfon a (+376) 610 435, o per correu postal a la següent adreça: INGENI, Passatge d’Europa número 1, 4ª planta, edifici el Bolet, AD500 – Andorra la Vella, Principat d’Andorra. Procedirem a donar resposta el més aviat possible, sempre dins dels terminis imposats per la normativa en matèria de protecció de dades personals.

En cas que el client o usuari consideri que els seus drets no han estat degudament atesos, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. Les seves dades de contacte són: telèfon (+376) 808 115, adreça postal: edifici del Consell General, c/ Doctor Vilanova, 15-17, planta 5, i la pàgina web: www.apda.ad.

No obstant l’anterior, les reclamacions a presentar davant de l’APDA únicament faran referència al tractament de les dades personals per part de Totsegur. Les reclamacions que tinguin com a origen o que es derivin de la prestació de serveis per part de Totsegur hauran de seguir l’indicat a l’Avís Legal.

Exactitud i veracitat

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remet a Totsegur, exonerant a la present pàgina web de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de comparació, així com a través de qualsevol comunicació que pugui realitzar-se per qualsevol via amb Totsegur.

Canvis en la Política de Privacitat

Totsegur es reserva el dret a modificar la Present Política de Privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Totsegur publicarà en aquesta pàgina els canvis introduït amb la deguda antelació.

  • (+376) 610 435

  • info@totsegur.ad

  • Passatge d’Europa, 1, 4t. Andorra la Vella - Ingeni Coworking Andorra

Copyright c 2021 Totsegur. All rights reserved.